1 DEFINICJE

Regulamin –  niniejszy    regulamin. W  zakresie    usług   świadczonych drogą   elektroniczną Regulamin jest  regulaminem, o  którym   mowa   w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Beanvestor – Jerzy Nowiński i Łukasz Strzelec, będący właścicielami Beanvestor.com, wraz ze wszystkim danymi umieszczonymi na stronie, które nie są bezpośrednim odwołaniem do danych z platform partnerskich.

Beanvestor.com –serwis (strona) znajdujący się pod adresem internetowym www.beanvestor.com wraz ze wszystkimi podstronami, służący prezentacji i promocji inwestycji społecznościowych prezentowanych przez Platformy partnerskie. Serwis zawiera także płatne treści i funkcje mające na celu ułatwienie klientom korzystania z serwisu Beanvestor.com.

Użytkownik – każdy Internauta odwiedzający Beanvestor.com.

Platformy partnerskie - platformy współpracujące z Beanvestor.com, z których w sposób automatyczny pobierane są Oferty.

Oferty – oferty inwestycji społecznościowych prezentowane w serwisie Beanvestor.com.

Klient    osoba   fizyczna,    osoba   prawna    lub  jednostka organizacyjna nie  posiadająca osobowości prawnej,  a  posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje transakcji w Beanvestor.com.

Przedmiot transakcji – Dane i analizy finansowe wymienione i opisane na stronie internetowej Beanvestor.com jako płatne. Serwis nie zajmuje się doradztwem finansowym, a wszelkie informacje umieszczone na stronie należy traktować jako dziennikarską formę wsparcia w przeszukiwaniu udostępnionych ofert, jak również promocji inwestycji społecznościowych na terenie Polski

Dane i analizy finansowe – treści podlegające ochronie praw autorskich, prezentowane w Beanvestor.com, których dotyczy Umowa Sprzedaży.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży usług i informacji (danych i analiz finansowych) w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Beanvestor.com.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

2 POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 1. Użytkownicy i Klienci korzystający z Beanvestor.com muszą posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową wspierającą HTML5, CSS3 i JavaScript, oraz aktywne i działające konto poczty elektronicznej.
 2. Użytkownicy i Klienci w celu skorzystania z serwisu Beanvestor.com muszą włączyć obsługę plików Cookies i skryptów Java Script.
 3. Beanvestor.com nie jest platformą oferującą inwestycje społecznościowe,  a wyłącznie witryną prezentującą i porównującą Ofert na podstawie publicznie dostępnych danych lub autorskiego oprogramowania. Beanvestor.com nie otrzymuje wynagrodzenia ze sprzedaży opcji inwestycyjnych, jak również nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
 4. Użytkownik i Klient korzystając z Beanvestor.com przechodząc przez podany przy Ofercie link z Beanvestor.com do Platformy Partnerskiej, musi potwierdzić wszystkie dane Oferty (dane z Platformy Partnerskiej są danymi wiążącymi).
 5. Oferty prezentowane przez  Beanvestor.com są obdarzone wysokim ryzykiem inwestycyjnym i nie gwarantują zwrotu zainwestowanych środków. Informacje na temat ryzyka inwestycyjnego prezentowane są zarówno w serwisie Beanvestor.com, jak i na stronach Platform Partnerskich
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika i Klienta treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Beanvestor.com.

 

3 MATERIAŁY ZAMIESZCZANE NA Beanvestor.com

 1. Na Beanvestor.com zamieszczane są materiały:
  1. przekazywane przez Platformy Partnerskie - informacje dotyczące Ofert, znaki firmowe i towarowe Platform Partnerskich i Ofert prezentowane są jedynie w celach informacyjnych i stanowią własność odpowiednich podmiotów,
  2. tworzone przez Beanvestor (które podlegają ochronie praw autorskich),
  3. autorskie analizy, instrukcje i algorytmy analizy danych zostały wykonane z możliwie największą starannością, wciąż są to tylko opinie i nie należy ich traktować w formie porady prawnej, bądź doradztwa finansowego.

 

4 REGULAMIN Beanvestor.com

 1. Regulamin dotyczy funkcjonowania i określa zasady korzystania ze strony internetowej www.beanvestor.com stworzonej dla potrzeb firmy, jak również określa warunki świadczenia usług przez Beanvestor.com na rzecz Użytkowników i Klientów.
 2. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie. Korzystanie z Beanvestor.com możliwe jest wyłącznie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności dostępnej w Beanvestor.com.
 3. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Beanvestor udostępnieni w Beanvestor.com jego nową wersję, o czym zawiadomi Użytkownika i Klienta zamieszczając treść Regulaminu i postanowienia, które uległy zmianie na głównej stronie Serwisu.

 

5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Beanvestor nie odpowiada za:
  1. prezentowane w Beanvestor.com Oferty Platform Partnerskich,
  2. treści wpisywane przez Użytkowników i Klientów serwisu
  3. działalność Platform Partnerskich i niewykonanie lub nienależyte wykonanie i obsłużenie inwestycji prezentowanych przez daną Platformę Partnerską. Jakkolwiek Platformy Partnerskie wybierane są przez Beanvestor.com z należytą starannością, spośród zaufanych stron prezentujących oferty inwestycji społecznościowych, prowadzących wieloletnią i potwierdzoną działalność na rynkach Europejskich i światowych.
 2. Tłumaczenia Ofert pobranych z Platform Partnerskich są wykonywane z użyciem algorytmów automatycznego tłumaczenia serwisu Bing (pochodzącego z platformy Azure). Tłumaczenia te nie są pozbawione błędów i nie są autoryzowane przez Platformy Partnerskie. Beanvestor.com  nie ponosi odpowiedzialności za jakość i treść prezentowanych tłumaczeń.
 3. Beanvestor dokłada starań w zakresie prezentowania Ofert pobranych z Platform Partnerskich, jednak z uwagi na ilość danych i automatyzację procesu  Beanvestor nie gwarantuje, że wszystkie prezentowane informacje są aktualne i zgodne z rzeczywistością. Równocześnie serwis nie odpowiada, za możliwość prezentacji szkodliwego oprogramowania i treści prezentowanych przez Platformy Partnerskie. Aby sprawdzić aktualność danych i uzyskać pełną informację o Ofertach, Użytkownik i Klient musi przejść do witryny Platformy Partnerskiej, z którego Oferta pochodzi i tam potwierdzić zarówno dane, jak i dokonać transakcji zakupu inwestycji danej Oferty.
 4. Beanvestor dołoży starań, aby informacje i dane prezentowane w Beanvestor.com były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W związku z tym, że mają one charakter ogólny Beanvestor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania tych informacji przez Użytkownika, bądź Klienta ze szczególnym uwzględnieniem podjętych na ich podstawie decyzji, zwłaszcza w zakresie finansów.
 5. Ryzyko i koszt związany z korzystaniem z Beanvestor.com ponosi wyłącznie Użytkownik/Klient.
 6. Beanvestor dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Beanvestor.com, jednak nie gwarantuje bezawaryjnego oraz ciągłego dostępu Użytkowników/Klientów do Beanvestor.com i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z awaryjnością serwisu.
 7. Beanvestor zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu Beanvestor.com na rzecz wykonania czynności konserwacyjnych lub naprawczych bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników/Klientów i bez określania długości przerw.
 8. Beanvestor zastrzega sobie prawo powstrzymania działalności Beanvestor.com bez podania przyczyny.
 9. Beanvestor nie ponosi odpowiedzialności za treści pobierane automatycznie z Platform Partnerskich, jak również Użytkowników i Klientów.

 

6 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA i PRAWA  AUTORSKIE

 1. Użytkownik/Klient zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych w  Beanvestor.com treści bez pisemnej zgody Beanvestor, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Wszelkie treści o charakterze informacyjnym, oraz elementy graficzne zamieszczone w  Beanvestor.com są objęte prawami autorskimi przysługującymi Beanvestor. Dane Ofert zamieszczone na Beanvestor.com objęte są prawami autorskimi ich twórców.

 

7 ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Beanvestor ma prawo zablokować dostęp do Beanvestor.com lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Beanvestor.com, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, Klienta lub Beanvestor.
 2. Beanvestor nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.
 3. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Beanvestor.com, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Beanvestor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika/Klienta.
 4. Sprzedawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika/ Klienta z Beanvestor.com w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Beanvestor a Użytkownikiem/ Klientem, mających na celu uszkodzenie Beanvestor.com, bądź działanie na jego szkodę.
 5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika/ Klienta formularzy dostępnych w Beanvestor.com, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika/ Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik/ Klient.
 6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników/Klientów będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 8. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.