Obraz dla wpisu: wyższy zwrot, wyższe ryzyko

Możliwy do osiągnięcia zwrot z inwestycji w dane aktywa to oczywiście nie jedyny, a także nie najważniejszy aspekt, który powinien zostać wzięty pod uwagę przez każdego inwestora. Kluczowymi elementami, które trzeba rozważyć to ryzyko związane z danego rodzaju inwestycją, płynność danego aktywa oraz, co się z tym wiąże, horyzont czasowy na jaki inwestor jest w stanie zamrozić swoje środki.

Lokaty bankowe

W przypadku lokaty bankowej niski oczekiwany zwrot jest kompensowanym bardzo dużą płynnością oraz wysokim bezpieczeństwem. Lokatę możemy zerwać praktycznie w dowolnym momencie, a jedyną wiążącą się z tym dolegliwością jest możliwa utrata naliczonych do tej pory odsetek. Równocześnie gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zapewnia spokój otrzymania zwrotu zdeponowanych w banku środków nawet w przypadku upadłości lub innych problemów danej instytucji bankowej (gwarancja do równowartości w PLN kwoty 100 tys. EUR).


Start-upy

Na drugim końcu jeżeli chodzi o płynność i ryzyko można umiejscowić inwestycje w spółki niepubliczne w tym w szczególności w start-upy. Horyzont inwestycyjny w przypadku start-upów to co najmniej 3 - 5 lat (niekiedy znacznie dłużej), a możliwość zamknięcia inwestycji jest ściśle uzależniona od  pojawienia się dogodnych ku temu warunków, np. wejście start-upu na giełdę tzw. IPO lub odsprzedaż akcji w ramach kolejnej rundy finansowania. Inwestycje w start-upy obarczone są też bardzo znaczącym ryzykiem.

W szczególności, jak pokazują dane, znacząca większość przedsięwzięć typu start-up kończy się ich bankructwem. Utartym poglądem jest, iż od 80% do 90% start-apów przestaje istnieć w przeciągu 2 lat od daty ich założenia. Jak pokazują najnowsze dane pogląd ten daleki jest od prawdy i w praktyce około 50% start-apów nadal funkcjonuje po 4 latach od ich założenia oraz ok 70% w 10 lat od założenia. Niezależnie od wskazanej powyżej rozbieżności pomiędzy utartymi poglądami, a najnowszymi badaniami i tak należy dojść do wniosku, iż przedsięwzięcia typu start-up są wysoce ryzykowne i prędzej czy później znacząca ich większość zakończy się niepowodzeniem.
Start-upy - procent działających w stosunku do daty ich założeniaWykres 1. Start-upy - procent działających w stosunku do daty ich założenia

Branża - start-upy

Start-upy działające po 4 latach (%)

Finanse, Ubezpieczenia, Nieruchomości

58%

Edukacja, Zdrowie

56%

Rolnictwo

56%

Usługi

55%

Sprzedaż hurtowa

54%

Wydobycie

51%

Produkcja

49%

Budownictwo

47%

Sprzedaż detaliczna

47%

Transport, Usługi Publiczne

45%

Media

37%

* Opracowanie własne beanvestor.com. Na podstawie danych zebranych przez The Statistic Brain Research Institute (http://www.statisticbrain.com/startup-failure-by-industry/).


Tabela 1. Start-upy - procent nadal działających po 4 latach, w zależności od branży


Także dane dotyczące Aniołów Biznesu potwierdzają, iż w dłuższym terminie trzeba się liczyć z niepowodzeniem nawet do 70% inwestycji w start-upy. Niezależnie, tak jak było to wskazywane w poprzednich artykułach, wynik na pozostałych 30% start-upach z nawiązką rekompensuje poniesione straty.Wykres 2. Aniołowie Biznesu - rozkład zwrotu z inwestycji

Wykres 2. Aniołowie Biznesu - rozkład zwrotu z inwestycji (wielokrotność X na wyjściu)


W praktyce, najistotniejsze znaczenie ma 10% najlepszych inwestycji w start-upy, które generują zwrot na inwestycji będący wielokrotnością zainwestowanych w nie środków - 10-krotność, 20-krotność, 30-krotność i więcej. Jak pokazują badania te 10% najlepszych inwestycji w start-upy generuje średnio od 80% do 90% całości środków uzyskiwanych na wyjściu z inwestycji, co ostatecznie przekłada się na wskazywany już wcześniej 2,5-krotny średni zwrot na całym portfelu inwestycyjnym Aniołów Biznesu.