Obraz dla wpisu: Jak inwestują HNWI?

Liczba opcji inwestycyjnych dostępnych dla ultra-zamożnych inwestorów (tzw. HNWI, ang. “High Net Worth Individuals”) jest znacząco większa niż w przypadku inwestorów klasy średniej.Poza instrumentami dostępnymi powszechnie, w związku z posiadanym kapitałem osoby ultra-zamożne mają również możliwość inwestowania w...

•    START-UPY, TZN. SPÓŁKI NA WCZESNYM ETAPIE ROZWOJU
•    SPÓŁKI NIEPUBLICZNE (PRIVATE EQUITY)
•    NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - NP. BIURA, MAGAZYNY, DZIAŁKI
•    INSTRUMENTY DŁUŻNE - NP. OBLIGACJE KORPORACYJNE, POŻYCZKI

Jednocześnie dla zamożnych inwestorów znacząco mniejsze są ograniczenia geograficzne. W szczególności wielkość inwestowanych przez nich środków uzasadnia poniesienie dodatkowych kosztów związanych ze znalezieniem oraz zweryfikowaniem opłacalności inwestycji zagranicznych.

Zamożni inwestorzy najczęściej inwestują samodzielnie lub za pośrednictwem wyspecjalizowanych instytucji, którym przekazują pod kontrolę swoje środki. Przykładowo przy zakresie inwestycji w spółki niepubliczne (private equity), zwłaszcza te na wczesnym etapie rozwoju, tzw. start-upy, możemy mówić o Aniołach Biznesu (inwestycja samodzielna lub w grupie Aniołów) lub funduszach typu Venture Capital czy Private Equity, które za sowite wynagrodzenie oraz prawo udziału w osiąganych zyskach zarządzają powierzonymi im środkami, często przez z góry określony czas (przeważnie w granicach 7 do 10 lat).

Różnice pomiędzy zwrotem  możliwym do osiągnięciu z inwestycji w instrumenty dostępne dla typowego dla Kowalskiego, a tymi z których mogą skorzystać osoby zamożne są bardzo znaczące. Przykładowo można to prześledzić porównując średni zwrot z lokaty ze zwrotami  osiąganymi z inwestycji w dług korporacyjny, nieruchomości komercyjne lub start-upy (inwestycje funduszy VC).

 

IRR

Lokata

Dług korp.

Nieru. kom.

VC - Start-upy

10 lat

3.56%

5.24%

4.86%

10.82%

5 lat

2.85%

4.00%

10.72%

13.41%

3 lata

2.03%

3.90%

12.56%

16.70%

1 rok

1.66%

4.53%

8.02%

9.31%

Średnia

2.52%

4.42%

9.04%

12.56%

 * Opracowanie własne beanvestor.com na podstawie danych NBP, indeksów Cambridge Associates z 2016 Q2 w zakresie nieruchomości komercyjnych oraz funduszy Venture Capital działających w Europie oraz indeksu S&P dotyczącego obligacji korporacyjnych . Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) dla inwestycji. Średni wynik obliczony jako średnia arytmetyczna wyników osiągniętych w przypadku inwestycji 10, 5 i 3 letniej oraz 1 rocznej.

 Tabela 1. Porównanie zwrotów inwestycyjnych - Lokata, Dług korp., Nieru, kom., VC - start-upy

Wykres 1. Średni roczny zwrot z inwestycji - lokata, dług korporacyjny, nieruchomości korporacyjne lub start-upy (inwestycje funduszy typu VC)

 Wykres 1. Średni roczny zwrot z inwestycji - lokata, dług korporacyjny, nieruchomości korporacyjne lub start-upy (inwestycje funduszy typu VC).