Obraz dla wpisu: Koniunktura, a zwrot z inwestycji

Zwroty możliwe do osiągnięcia na inwestycjach opartych o płynne aktywa notowane na rynkach regulowanych są ściśle powiązane z panującą na świecie, lub na danym rynku, koniunkturą. Korelację to można łatwo zaobserwować przyglądając się wykresom indeksów giełdowych lub funduszy inwestycyjnych.

Oczywiście nawet w czasie dekoniunktury możliwe jest znalezienie aktywów dających znaczne zwroty, jednak patrząc na możliwości przysłowiowego Kowalskiego jest to bardzo trudne, w szczególności bez zaangażowania czasowego w odpowiednią analizę i dobór aktywów. Warto sprawdzić chociażby możliwy do osiągnięcia zwrot na inwestycji w zależności od momentu jej dokonania - a więc w praktyce w zależności od cykli koniunkturalnych.

Wykres 1. Łączny zwrot z inwestycji 10 letniej - lokata, GPW, mieszkanie

Wykres 1. Łączny zwrot z inwestycji 10 letniej - lokata, GPW, mieszkanie

Wykres 2. Łączny zwrot z inwestycji 5 letniej - lokata, GPW, mieszkanie

Wykres 2. Łączny zwrot z inwestycji 5 letniej - lokata, GPW, mieszkanie

Wykres 3. Łączny zwrot z inwestycji 3 letniej - lokata, GPW, mieszkanie

Wykres 3. Łączny zwrot z inwestycji 3 letniej - lokata, GPW, mieszkanie
Wykres 4. Łączny zwrot z inwestycji 1 rocznej (FY 2016) - lokata, GPW, mieszkanie

Wykres 4. Łączny zwrot z inwestycji 1 rocznej (FY 2016) - lokata, GPW, mieszkanie

 Przedstawione powyżej informacje można także podsumować w formie zbiorczej tabeli porównującej wewnętrzną stopę zwrotu (tzw. IRR) na inwestycji. Zestawienie to w przejrzysty sposób pokazuje, które z aktywów przyniosło największy zwrot w okresie ostatnich 10, 5 i 3 lat oraz 1 roku.

IRR

WIG

Lokata

Mieszkanie

10 lat

-2.16%

3.56%

3.30%

5 lat

4.25%

2.85%

4.87%

3 lata

-1.84%

2.03%

6.63%

1 rok

4.29%

1.66%

9.76%

Średnia

1.13%

2.52%

6.14%

* Opracowanie własne beanvestor.com na podstawie danych NBP, GPW oraz badań Home Broker, Domiporta i Open Finance. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) dla inwestycji. Średni wynik obliczony jako średnia arytmetyczna wyników osiągniętych w przypadku inwestycji 10, 5 i 3 letniej oraz 1 rocznej.  Wartość i bez uwzględnienia inflacji, dywidend oraz obciążeń podatkowych.

Tabela 1. Porównanie zwrotów inwestycyjnych - WIG, Lokata, Mieszkanie