Obraz dla wpisu płynność oraz ryzyko inwestycyjne

Jeżeli chodzi o aspekt płynności to inwestycja w nieruchomości komercyjne jest bardziej zbliżona do inwestycji w start-upy niż do lokaty. W szczególności czas inwestycji to często kilka lub nawet kilkanaście lat, a możliwość wyjścia z takiej inwestycji jest ściśle uzależniona od znalezienia kolejnego inwestora zainteresowanego daną nieruchomością. W praktyce może to też oznaczać, iż w czasie dekoniunktury wyjście z danej inwestycji jest praktycznie niemożliwe.

Obraz dla wpisu: Nasze opcje - są ograniczane?

Ograniczony dostęp do możliwości inwestycyjnych może negatywnie wpływać na osiągane zyski. W szczególności ograniczenia takie są trudne do akceptacji w sytuacji gdzie oprocentowanie lokat i obligacji skarbowych jest bliskie zeru, a inwestycje na rynku kapitałowym charakteryzują się bardzo dużą zmiennością i nieprzewidywalnością.

Obraz dla wpisu: Jak inwestują HNWI?

Liczba opcji inwestycyjnych dostępnych dla ultra-zamożnych inwestorów (tzw. HNWI, ang. “High Net Worth Individuals”) jest znacząco większa niż w przypadku inwestorów klasy średniej.Poza instrumentami dostępnymi powszechnie, w związku z posiadanym kapitałem osoby ultra-zamożne mają również możliwość inwestowania w...

Obraz dla wpisu: Polski inwestor - klasa średnia oraz HNWI

Jak pokazują najnowsze dane (Rzeczpospolita, “Miliardy leżą na kontach bezczynnie”), znacząca liczba Polaków jako preferowany produkt inwestycyjny wybiera nisko-oprocentowane lokaty bankowe. Równocześnie duża grupa osób rezygnuje z aktywności inwestycyjnej trzymając wolne środki na rachunkach bieżących bądź całkowicie poza systemem bankowym.

Obraz dla wpisu: Rzut okiem na rynek najmu mieszkań

Prywatny najem nieruchomości zakupionej inwestycyjne (np. małego mieszkania) wiąże się z z koniecznością zaangażowania znacznie większych środków, oraz z ograniczoną płynnością takiej inwestycji. Jak pokazują dane rynkowe przychody z najmu są stosunkowo stabilne i przekraczają zwrot odsetkowy jaki można osiągnąć na lokacie bankowej.

Obraz dla wpisu: Koniunktura, a zwrot z inwestycji

Zwroty możliwe do osiągnięcia na inwestycjach opartych o płynne aktywa notowane na rynkach regulowanych są ściśle powiązane z panującą na świecie, lub na danym rynku, koniunkturą. Korelację to można łatwo zaobserwować przyglądając się wykresom indeksów giełdowych lub funduszy inwestycyjnych.